Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Samorządowy Klub Dziecięcy ,,Żółwik” w Mszadli Starej zobowiązuje się zapewnić dostęp do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępnościcyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Daty publikacji i aktualizacji Status pod względemc zgodności z ustawą. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez kierownika Samorządowego Klubu Dziecięcego ,,Żółwik” w Mszadli Starej.Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników. Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez email: klubdzieciecy@gminaprzylek.pl  Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 48 677 97 91 Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetowąlub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, prz czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,m podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania, zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia z tyłu budynku od kuchni oraz oraz od strony powiatowej jedno. Wejście od strony drogi powiatowej jest dostępne dla osób na wózkach. Przed wejściem nie ma schodów. Sekretariat nie jest dostępny dla osób na wózkach, sprawy administracyjne można zgłosić telefonicznie, pracownik ustali miejsce dostępne dla osoby niepełnosprawnej. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie jednostki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Aplikacje mobilne Nie posiadamy

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: